Stadgar för Samhällskooperativet Ormsjödalens ekonomiska förening

1 §. Firma
Föreningens firma är Samhällskooperativet Ormsjödalens Ekonomisk förening.

2 §. Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intresse genom: att i första hand tillhandahålla affärslokaler för dagligvaruhandel riktad till föreningens medlemmar och andra konsumenter. att i andra hand tillhandahålla lokaler för samhällsservice och annan service som gynnar föreningens medlemmar.

3 §. Säte
Föreningen har sitt säte i Ormsjö, Dorotea kommun.

4 §. Medlemskap
Medlem kan den bli som skäligen kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut, samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen och prövas av styrelsen.

5 §. Insats
Grundinsatsen är 500 kronor och erläggs vid inträde i föreningen. Efter särskild ansökan kan denna insats delas upp på fem betalningstillfällen. Sådan ansökan, samt för detta lämplig betalningstermin, prövas och fastställs av styrelsen. Medlem kan utöver grundinsats erlägga frivillig insats med valfritt belopp.

6 §. Medlemsavgifter
Medlem är skyldig att betala den medlemsavgift årsstämman fastställer. Som högsta belopp skall 100 kronor per år utgöra medlemsavgift.

7 §. Utträde
Anmälan om utträde skall ske skriftligen till styrelsen. Utträde ur föreningen äger rum vid den bokslutstidpunkt som inträffar tidigast 3 månader efter anmälan om utträde eller uteslutning. Medlem äger rätt att återfå erlagda insatser enligt vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667, 4 kap, 1 §.)

8 §. Uteslutning
Medlem som inte följer sina åligganden gentemot föreningen eller eljest skadar eller motarbetar föreningens ändamål kan av styrelsen suspenderas och efter prövning på ordinarie föreningsstämma uteslutas ur föreningen. Möjlighet skall beaktas sådan medlem att yttra sig till försvar på ordinarie föreningsstämman.

9 §. Styrelse
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Suppleanter skall kallas till samtliga styrelsemöten. Ordförande och kassör väljs för en mandatperiod på 2 år för att sedan avgå växelvit med 1 års förskjutning, varför kassör vid konstituerande stämma väljs för endast 1 år. Övriga ledamöter väljs för en mandatperiod på 1 år Styrelsen väljs av den ordinarie föreningsstämman.

10 §. Revisor
På den ordinarie föreningsstämman väljs två revisorer och en revisorer- suppleant.
Mandatperiod för revisorerna och revisorsuppleant är 1 år

11 §. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller de styrelsen utser.

12 §. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

13 §. Årsredovisning
Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorn senast den 15 februari.

14 §. Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma äger rum i mars. Kallelse skall ske skriftligen tidigast 4 veckor och senast 2 veckor samt 1 vecka före extra stämma. Andra meddelanden än kallelse till stämma skall bringa via lokalt annonsblad samt meddelande till hushållen. Medlem som vil ha ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta till styrelsen senast en månad före stämman. På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av rösträtt
3. Val av minst en justeringsman
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. Framläggande av årsredovisning
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
8. Fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Övriga ärenden

15 §. Uppkommen vinst
Sedan den i lag föreskrivna avsättningen skett till reservfond görs följande fördelning av den uppkommna vinsten:
Överskottet ska i första hand avsättas till utveckling och underhåll av föreningens anläggningar och i andra hand avsättas till verksamheter och insatser som främjar området Ormsjödalen. Beslut om sådana insatser beslås och fastställs av den ordinarie föreningsstämman.

16 §. Stadgeändring
Beslut om stadgeändring fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade förenat sig om det. Beslutet är också giltigt om det har fattats av två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Vid beslut om sådan ändring av stadgarna som innebär att en medlems förpliktelse att erlägga in eller avgifter till föreningen ökas eller att dennes rätt till årsvinst inskränks giltigt, om beslutet på den senare stämman har biträtts av minst tre fjärdel av de röstande.

17 §. Upplösning
Vid upplösning av föreningen ska medlemmarna i första hand återfå sin grundinsats. Vad som sedan återstår vad gällande föreningens kapital, fasta tillgångar i form av anläggningar, fastigheter, utrustning eller motsvarande i första hand överföras till en fond vars syfte är att främja verksamhet och i som utvecklar och stärker livskraften för området Ormsjödalen. Denna fond bildas och godkännas av den upplösande föreningsstämman. I övrigt gäller vad lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667) föreskrivit.

Härmed intygas att dessa stadgar fastställts och antagits på konstituerande stämma för Samhällskooperativet Ormsjödalens ekonomiska förening, Ormsjö Folkets Hus, 940414 kl 19.00.

Åter till medlemsansökan
Tillbaka upp