Posten Ormsjö

Några säkra anteckningar om när posten började distribueras till Ormsjö har ej kunnat frambringas.

Kronolänsmannen och postationsföreståndaren Eleazar Rhen har 1865 upprättat en förteckning över byar och gårdar lämpade för postbefordran. Den förste lantbrevbäraren ovanför Dorotea var Hattling boende i Knaften, han emigrerade sedermera till U S A.

Den 1 jan 1900 inrättades en poststation i Ormsjö. Först år 1900' finnes några handlingar tillgängliga som berättar något om postens utveckling. Den 21 sept. 1900 åtager sig Israel Andreas Åsell i Granliden, lantbrevbäring å sträckan Ormsjö- Risbäck 1 gång per vecka i vardera riktningen, mot en ersättning av 12 kr 65 öre per dubbeltur. Samt i kontrakt av den 4 nov.1901 att ombesörja postföringen med häst och åkdon en gång i veckan i vardera riktning en å linjen Dorotea a Ormsjö. Ersättningen härför är 4 kr 37 öre enkel färd. Redan då tycktes julposten vara omfattande, då en extra häst sattes in på turen Dorotea- Ormsjö den 22 dec. 1902. Åsell omkom samma dag på sin fortsatta färd mot Risbäck. Ryktet säger att han bragtes om livet.

Efter Åsells död sköttes postbefordran av Hemäg. Henrik Olofsson Ormsjö, fram till den 1 mars 1903 då Simon Petrus Löfgren från Avaträsk kontrakterades. Den 1 april 1905 utökas postgången Dorotea Ormsjö till två turer i veckan, ersättningen är 2 kr 97 öre per tur Dorotea - Ormsjö och 2.98 Ormsjö - Dorotea. Samma dag sänks ersättningen för linjen Ormsjö - Risbäck från 12.65 per tur, till 7.95 per tur. Från den 1 april 1907 skall postöringen på sträckan Ormsjö- Storbäck ske med häst och åkdon hela året. S.P Löfgren får nytt kontrakt och höjs ersättningen till 13 kr per dubbeltur.

När Ormsjö först fick fast poststation framgår inte men 1909 noteras att Karl Johan Johansson innehar tjänsten som postföreståndare. Postmängden ökar, snabbare postbefordran eftersträvas, varför den 26 juni 1912 ett beslut tages, att å linjen Ormsjö - Arksjö skall, från och med oktober månads ingång, å hela linjen samt året om, postföring utföras med häst och åkdon.

Den 1 juli 1912 anställdes I.A Isaksson som föreståndare för posten i Ormsjö. På därom gjord framställning beslutas att lantbrevbäring å linjen Ormsjö- Arksjö skall från den 1 juni 1913 utföras med två turer i veckan. Den 29 sept. 1916 upprättas ett kontrakt med I.A Isaksson om postföring Dorotea - Ormsjö tre gånger i varje vecka i vardera riktning, ersättningen är 11.50 per enkel tur, allt för varje för postbefordran använd häst å hela sträckan. Den post som på en gång skall befordras efter en häst må i vikt icke överstiga 400 kg. Den 1 nov. 1916 utbyts lantbrevbäringen å linjen Ormsjö - Risbäck mot åkande postföring med två turer i veckan fram och åter. Troligtvis är det Evasis Sjöberg som nu utför denna transport.

Den 1 april 1917 övertar Jonas Sjöberg poststationen i Ormsjö, efter I.A Isaksson, men Isaksson återkommer som föreståndare redan 1 okt. samma år. Årslönen är nu 420:- per år. Den 1 juni 1918 höjs brevportot från 5 till 7 öre.

I en skrivelse av den 25 febr. 1921 vill Sjöberg veta om det är nödvändigt att föra posten med bil sommartid och om Postverket i så fall inköpte bil, då han själv inte har tillräckligt kapital. Bilen har nu kommit med i bilden. Den 25 april 1921 vill postmästaren ha besked när bilpostföringen å linjen Ormsjö - Risbäck tager sin början och upphör för året. Postföreståndare A Andersson Ritsen utför biltransport sommaren 1921. Den 4 sept. 1921 utbjudes på anbud postföringen på linjen Ormsjö - Risbäck med häst, men förbehåller sig postverket rätt att indraga postföringen den del av året då automobil postföring kan komma att äga rum å linjen.

Kontrakten med I.A Isaksson om postföring å sträckan Ormsjö - Dorotea och Evasis Sjöberg sträckan Ormsjö - Risbäck uppsäges från den 1 sept. 1926. Den 22 april 1926 infordras anbud med postbefordran med automobil mellan Dorotea - Risbäck tre gånger i veckan under den tid då biltrafik kan äga rum.

Kontrakt upprättas med Olof Mattsson Risbäck om postföring året om från och med 1 sept.1926 å hela linjen Dorotea - Risbäck.

År 1929, den 1 juni insatte postverket egna motordiligenser å linjen Dorotea - Risbäck. Den 30 juni 1949 , efter 37 års tjänst i posten, avgår I.A Isaksson med pension. Ny postationsföreståndare den 1 juli 1949 blir nuvarande föreståndaren Viktor Fägerborg.

Viktor Fägerborg jobbar hårt in i det sista!
Foto: Mats Åke Hedberg

Viktor Fägerborg innehade tjänsten tills postens nedläggning lördagen den 29 juni 1985.

Tillbaka upp